هدف: تعیین تاثیر ۷ هفته تمرینات اصلاحی را بر زاویه کیفوز پشتی دانشجویان پسر مبتلا به هایپرکیفوزیس و مطالعه تغییرات زاویه کیفوز پس از یک دوره ۴ ماهه. روش کار: در این کارآزمایی بالینی، ۲۵ نفر از داوطلبان به روش هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (۱۲ نفر) و کنترل (۱۳ نفر) تقسیم خواهند شد.