زمینه و هدف: دیابت شیرین گروهی هتروژن از بیماری های متابولیک است که مشخصه آنها افزایش مزمن قند خون و اختلال متابولیسم کربوهیدارات، چربی و پروتئین می باشد. این تحقیق به منظور تاثیر یک دوره تمرینات قدرتی و استقامتی بر فاکتورهای متابولیک، کیفیت زندگی و سلامت روان زنان مبتلا به دیابت نوع II انجام گردید.


مقدمه: دیابت شیرین گروهی هتروژن از بیماری‌های متابولیک است که مشخصه آنها افزایش مزمن قند خون و اختلال متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین می‌باشد. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر ۸ هفته تمرینات هوازی بر فاکتورهای متابولیک، کیفیت زندگی و سلامت روان زنان دیابتی نوع ۲ می باشد.


زمینه و هدف: دیسمنوره یا قاعدگی دردناک یکی از شایع ترین مشکلات زنان است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر یک دوره تمرینات کششی بر دیسمنوره اولیه دختران دانش آموز بوده است. روش بررسی: در این پژوهش نیمه تجربی با طرح دو گروهی، از ۶ دبیرستان در دو ناحیه شهر اراک (هر ناحیه ۳ دبیرستان با انتخاب تصادفی ساده) ۱۷۹ نفر دختر ۱۷-۱۵ ساله مجرد و غیر ورزشکار مبتلا به دیسمنوره اولیه متوسط و شدید به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.


نویسندگان
فریبا قادری ؛ امیر مسعود عرب؛ افسون نودهی ‏مقدم؛ مهدی رهگذر

چکیده

هدف: با توجه به استفاده وسیع از مطالعات الکترومیوگرافی کینزیولوژیک، نرمال‏سازی داده‏های خام هر عضله، برای امکان مقایسه صحیح مقادیر حاصله از افراد و عضلات مختلف ضروری است. رایج‏ترین روش نرمال‏سازی داده‏ها، استفاده از حداکثر فعالیت انقباض ارادی ایزومتریک عضلات در وضعیت از پیش تعریف شده به‏عنوان علامت الکترومیوگرافی مرجع است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تکرارپذیری حداکثر فعالیت انقباض ارادی ایزومتریک عضلات شانه در وضعیت آزمون Empty can و بررسی ارتباط آن با حداکثر فعالیت انقباض ارادی ایزومتریک عضلات شانه انجام شد.
مواد و روش‏ها: ثبت سطحی فعالیت الکترومیوگرافی از ۴ عضله (دلتوئید قدامی، میانی و تراپزیوس فوقانی و تحتانی) در ۲۰ فرد سالم (۱۰ زن و ۱۰ مرد، در دامنه سنی ۹۲/۸±۲۵/۳۱) صورت گرفت و نیروی عضلانی توسط دستگاه دینامومتر ثبت شد. در هر بررسی سه تکرار صورت گرفت.
نتایج: طبق نتایج به‏دست آمده سطح تکرارپذیری در همان روز قابل قبول (۹۵ درصدICC>) ولی در بررسی تکرارپذیری در جلسه بعد، ICC از سطح پایینی برخوردار بود.
حداکثر نیروی عضلانی دینامومتر با حداکثر فعالیت انقباض ارادی ایزومتریک عضلات شانه ارتباط معنی‏داری نداشت.
نتیجه‏گیری: به‏نظر می‏رسد نتایج تکرارپذیری به دلیل تفاوت در نحوه قرارگیری الکترودها در روزهای مختلف و شرایط فیزیکی و روانی افراد در ترتیب و مقدار عملکرد عضلات در فعالیت مورد بررسی و دامنه حرکتی وسیع شانه و حرکات جبرانی است.
کلیدواژه هاالکترومیوگرافی؛ تکرارپذیری؛ حداکثر فعالیت انقباض ارادی ایزومتریک؛ شانه
 

لینک دانلود کامل مقاله :

http://journals.modares.ac.ir/article_6134.html


امید رسولی ، محسن امیری، امیرمسعود عرب لو
 .
 .
چکیده:

هدف: مقایسه تغییرضخامت عضلات شکم در وضعیتهای مختلف نشسته در مردان سالم و مردان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی با استفاده از سونوگرافی هدف این مطالعه می‌باشد.

روش بررسی: در این مطالعه مورد–شاهدی ۲۰ مرد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی از مراجعین کلینیک‌های فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و ‏۲۰۰ مرد سالم به صورت ساده و در دسترس و با لحاظ کردن معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. ضخامت عضلات عرضی شکم، مایل داخلی، مایل خارجی و راست شکمی در سمت راست توسط سونوگرافی نوع B
(۷٫۵ مگاهرتز خطی) در وضعیت‌های طاقباز (وضعیت۱)، نشسته روی صندلی (وضعیت۲)، نشسته روی توپ ژیمناستیک (وضعیت۳) و نشسته روی توپ ژیمناستیک با بلند کردن پای چپ از روی زمین (وضعیت۴) در انتهای دم و بازدم در دو گروه اندازه گیری شد. داده‌های حاصل با استفاده از آزمونهای تی زوجی و مستقل مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.