مقدمه و هدف: هدف از این تحقیق، بررسی اثر یک جلسه تمرین شدید کاراته بر برخی شاخص­های آسیب عضلانی و عملکرد کلیه در کاراته­ کارهاست.


زمینه و هدف: دیسمنوره یا قاعدگی دردناک یکی از شایع ترین مشکلات زنان است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر یک دوره تمرینات کششی بر دیسمنوره اولیه دختران دانش آموز بوده است. روش بررسی: در این پژوهش نیمه تجربی با طرح دو گروهی، از ۶ دبیرستان در دو ناحیه شهر اراک (هر ناحیه ۳ دبیرستان با انتخاب تصادفی ساده) ۱۷۹ نفر دختر ۱۷-۱۵ ساله مجرد و غیر ورزشکار مبتلا به دیسمنوره اولیه متوسط و شدید به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.