مقدمه

در صورتی که در آسیب های سمت خارجی زانو ساختارهای خارجی و خلفی-خارجی به عنوان دو مجموعه مجزا در نظر گرفته می شوند و هر دوی آن ها در کنترل شلی واروسی و چرخش خارجی سهیم اند، آسیب های طرف داخلی زانو به آسیب هایی گفته می شود که قسمت سطحی رباط طرفی داخلی را درگیر می کند. در واقع قسمت داخلی زانو یک ساختار بسیار پیچیده تری است و گوشه ی خلفی-داخلی زانو با کمک اجزای ثبات دهنده ی پویا و ایستای خود در ثبات داخلی زانو، کنترل چرخش، ثبات منیسک داخلی و کنترل ثبات قدامی زانو (در بی کفایتی های رباط صلیبی قدامی) نقش مهمی دارد.


مقدمه

آسیب رباط صلیبی قدامی در فعالیت های ورزشی بخصوص در ورزشکاران حرفه ای یک آسیب شایع می باشد. عملکرد نامناسب رباط صلیبی قدامی باعث افزایش حرکت رو به جلو (بی ثباتی اولیه یا مستقیم) و چرخش محوری داخلی درشت نی می شود. روش متداول بازسازی آسیب حاد و مزمن رباط صلیبی قدامی، بازسازی تک باندلی می باشد که توسط بیشتر جراحان ارتوپدی مورد استفاده قرار می گیرد. آسیب رباط صلیبی قدامی به وسیله معاینه بالینی و تصاویر ام.آر.آی به راحتی قابل تشیخص می باشد.


مقایسه اثر برنامه ۱۱+ تعدیل شده با ۱۱+ فیفا بر پیشگیری از آسیب‌های اندام تحتانی فوتبالیست‌های مرد جوان

چکیده: زمینه و هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه اثر برنامه گرم کردن ۱۱+ تعدیل شده فیفا (برنامه گرم­کردن ۱۱+ به همراه تمرینات تخته تعادل) با برنامه ۱۱+ فیفا در پیشگیری از آسیب‌های اندام تحتانی فوتبالیست‌های مرد جوان بود.