مقدمه

فوتبال یکی از پر طرفدارترین ورزش های جهان است که حدوداً بیش از ۲۰۰ میلیون مرد و ۲۱ میلیون زن در سازمان فیفا‌ ثبت نام کرده است. علی رغم گسترده بودن این ورزش و این حقیقت که زانو از لحاظ آسیب های ورزشی در درجه دوم قرار دارد و با وجود اینکه رباط صلیبی خلفی محکمترین رباط صلیبی زانوست و به عقیده ی عداه ای ثبات دهنده اولیه زانو به حساب می آید، اطلاعات کمی درباره توزیع آسیب های رباط صلیبی خلفی‌ در بین افرادی که به این ورزش می پردازند در دست می باشد.


مقایسه اثر برنامه ۱۱+ تعدیل شده با ۱۱+ فیفا بر پیشگیری از آسیب‌های اندام تحتانی فوتبالیست‌های مرد جوان

چکیده: زمینه و هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه اثر برنامه گرم کردن ۱۱+ تعدیل شده فیفا (برنامه گرم­کردن ۱۱+ به همراه تمرینات تخته تعادل) با برنامه ۱۱+ فیفا در پیشگیری از آسیب‌های اندام تحتانی فوتبالیست‌های مرد جوان بود.