مقدمه

بقراط اولین کسی بود که در ۴۰۰ سال قبل از میلاد مشکلات بالینی مربوط به آسیب های غضروف مفصلی را تشخیص داد. به نظر می رسد شاگردش هردیکوس[۱] اولین پزشک ورزشی باشد که ورزشکاران المپیکی را تحت درمان قرار داده است. ضربه یا برخوردهایی که به صورت ناگهانی یا مکرر اتفاق می افتد می تواند باعث آسیب غضروف مفصلی و استخوان تحت غضروفی گردد. واکنش جبرانی به آسیب غضروف مفصلی محدود است. غضروف فاقد عروق خونی است بنابراین آسیب های غضروفی و استخوان تحت غضروفی به خونریزی منجر نمی شوند و لخته خون تشکیل نمی شود تا بتواند نقص غضروفی را پر کند. کوندروسیت ها نمی توانند به محل آسیب مهاجرت نموده و در موضع تجمع کنند.