مقدمه: از آنجا که معلولیت ممکن است با اختلالات عملکردی همراه باشد و ورزش می‌تواند میزان ناتوانی را کاهش داده و یا عملکرد افراد را حفظ نماید لذا در این پژوهش بر آن شدیم که اثر یک دوره تمرین مقاومتی منتخب ناحیه شانه بر قدرت، درد و عملکرد افراد استفاده‌کننده از ویلچر دستی را مورد مطالعه قرار دهیم.


مقدمه و هدف: هدف از این تحقیق، بررسی اثر یک جلسه تمرین شدید کاراته بر برخی شاخص­های آسیب عضلانی و عملکرد کلیه در کاراته­ کارهاست.


چکیده:

زمینه و هدف: شکی نیست که بیماران مبتلا به کمردرد نسبت به افراد سالم، از بدنشان به نحو متفاوتی استفاده می کنند. هدف این مطالعه مروری بررسی خصوصیات بیومکانیکی است که ممکن است در ورزشکاران مبتلا به کمردرد مشاهده شود.


هدف: هدف این پژوهش بررسی ۶ هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر میزان زمین خوردن سالمندان است.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، ۴۰ نفر از زنان سالمند (میانگین سن: ۶۶٫۲۰±۵٫۹۸ سال، وزن: ۶۲٫۶۰±۵٫۷۸ کیلوگرم، قد: ۱۵۹٫۹۴±۷٫۸ سانتی متر)، به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها یک هفته قبل از شروع تمرینات ثبات مرکزی، بر اساس نمرات آزمون تعادلی برگ به دو گروه «با خطر زمین خوردن کم» (گروه ۱) و «با خطر زمین خوردن زیاد» (گروه ۲) تقسیم شدند.


هدف: تعیین تاثیر ۷ هفته تمرینات اصلاحی را بر زاویه کیفوز پشتی دانشجویان پسر مبتلا به هایپرکیفوزیس و مطالعه تغییرات زاویه کیفوز پس از یک دوره ۴ ماهه. روش کار: در این کارآزمایی بالینی، ۲۵ نفر از داوطلبان به روش هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (۱۲ نفر) و کنترل (۱۳ نفر) تقسیم خواهند شد.