هدف: هدف این پژوهش بررسی ۶ هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر میزان زمین خوردن سالمندان است.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، ۴۰ نفر از زنان سالمند (میانگین سن: ۶۶٫۲۰±۵٫۹۸ سال، وزن: ۶۲٫۶۰±۵٫۷۸ کیلوگرم، قد: ۱۵۹٫۹۴±۷٫۸ سانتی متر)، به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها یک هفته قبل از شروع تمرینات ثبات مرکزی، بر اساس نمرات آزمون تعادلی برگ به دو گروه «با خطر زمین خوردن کم» (گروه ۱) و «با خطر زمین خوردن زیاد» (گروه ۲) تقسیم شدند.


زمینه و هدف: دیسمنوره یا قاعدگی دردناک یکی از شایع ترین مشکلات زنان است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر یک دوره تمرینات کششی بر دیسمنوره اولیه دختران دانش آموز بوده است. روش بررسی: در این پژوهش نیمه تجربی با طرح دو گروهی، از ۶ دبیرستان در دو ناحیه شهر اراک (هر ناحیه ۳ دبیرستان با انتخاب تصادفی ساده) ۱۷۹ نفر دختر ۱۷-۱۵ ساله مجرد و غیر ورزشکار مبتلا به دیسمنوره اولیه متوسط و شدید به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.