چکیده:

زمینه و هدف: شکی نیست که بیماران مبتلا به کمردرد نسبت به افراد سالم، از بدنشان به نحو متفاوتی استفاده می کنند. هدف این مطالعه مروری بررسی خصوصیات بیومکانیکی است که ممکن است در ورزشکاران مبتلا به کمردرد مشاهده شود.


هدف: هدف این پژوهش بررسی ۶ هفته برنامه تمرینی ثبات مرکزی بر میزان زمین خوردن سالمندان است.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، ۴۰ نفر از زنان سالمند (میانگین سن: ۶۶٫۲۰±۵٫۹۸ سال، وزن: ۶۲٫۶۰±۵٫۷۸ کیلوگرم، قد: ۱۵۹٫۹۴±۷٫۸ سانتی متر)، به طور داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها یک هفته قبل از شروع تمرینات ثبات مرکزی، بر اساس نمرات آزمون تعادلی برگ به دو گروه «با خطر زمین خوردن کم» (گروه ۱) و «با خطر زمین خوردن زیاد» (گروه ۲) تقسیم شدند.


هدف: تعیین تاثیر ۷ هفته تمرینات اصلاحی را بر زاویه کیفوز پشتی دانشجویان پسر مبتلا به هایپرکیفوزیس و مطالعه تغییرات زاویه کیفوز پس از یک دوره ۴ ماهه. روش کار: در این کارآزمایی بالینی، ۲۵ نفر از داوطلبان به روش هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (۱۲ نفر) و کنترل (۱۳ نفر) تقسیم خواهند شد.


بچه ها بتدریج چاقتر میشوند. آنها بجای بازی هایی که مستلزم فعالیت بدنی است بیشتر مینشینند و بازی کامپیوتری میکنند. وقتی گرسنه نیستند غذا میخورند و در تلویزیون بطور مرتب تبلیغات مربوط به خوراکی های پر کالری را مشاهده میکنند.